Kazanımımız Yasal Düzenlemeye Kavuştu
24 Aralık 2017, Pazar

Memur-Sen ve Kamu İşveren Heyeti arasında 2015 yılı Ağustos ayında imzalanan ve 31/12/2017 tarihi itibariyle yürürlük süresi sona erecek olan 3. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünün 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen “657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır” hükmü kapsamında yapılması gereken yasal düzenleme; Resmi Gazete’nin bugünkü (24/12/2017 tarihli) sayısında yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 17 nci ve 18 nci maddeleriyle ve 02/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde gerçekleştirilmiştir.

 

4/C (Geçici Personel) Statüsü ve Bu Statüde Personel İstihdamı Uygulaması Kaldırıldı

696 sayılı KHK’nin 17 nci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin “Geçici Personel” başlıklı (C) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, kamu personel sisteminde “kamu görevlisi” unvanıyla, sadece “-kadrolu- memur” ve “sözleşmeli personel” statüsünde personel istihdam edilebilecektir. Kamu personel sisteminin kamburu olarak nitelendirilen “geçici personel/4-C” statüsünün kaldırılmasına bağlı olarak,  4/C statüsünde personel istihdamı uygulaması da sona ermiştir. 

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılan (C) fıkrasının içeriği, büyük oranda korunmak suretiyle aynı maddenin (B) fıkrasına iki paragraf olarak eklenmiştir.  Bu anlamda, hali hazırda “geçici personel”  statüsünde kamu görevlisi istihdamına yönelik iş ve işlem süreçleri, “sözleşmeli personel” statüsünde istihdam için kullanılacaktır.

Bu düzenlemeyle,  sözleşmeli personel (4/B) statüsünde istihdam yapılabilecek hizmetler arasına “bir yıldan az süreli” ve “mevsimlik” hizmetler dahil edilmiştir. 

Bir Yıldan Az Süreli ve Mevsimlik Hizmetleri Yürütmekle Görevli Sözleşmeli Personelin Çalışma Şartları, Ücretleri ile Diğer Hususlar Bakanlar Kurulu Kararıyla Belirlenecek 

Kamu personel sisteminde  “geçici personel” (4/C) statüsünde personel istihdamına son veren 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki değişiklikte; bir yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecek sözleşmeli personelin pozisyon unvanları, ücretleri, çalışma şartları ile mali ve sosyal haklarına ilişkin diğer hususlara yönelik herhangi bir hükme yer verilmemiştir..  

Bir yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetleri yürütmek üzere sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecek olanların ücretleri, pozisyon unvanları ve çalışma şartları ile diğer hususların Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Bir başka ifadeyle, KHK ile yapılan 657 sayılı Kanunda yapılan değişiklik geçici personel (4/C) statüsünün sone ermesi ve sözleşmeli personel(4/B) statüsüyle ilişkilendirilmesiyle sınırlı olmuştur.  Bu değişikliğin uygulamaya, özlük, mali ve sosyal haklara yansımasına ilişkin hükümler; tıpkı hali hazırda 4/B statüsünde istihdam edilen sözleşmeli personelde olduğu gibi Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili kararıyla yürürlüğe konulacaktır. 

 4/C (Geçici Personel) Statüsündeki Kamu Görevlileri 02/01/2018 Tarihinden Başlayacak 90 günlük Süre İçinde 4/B Statüsüne Geçirilecek 

696 sayılı KHK’nin 18’inci maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 43 ve Geçici 44 maddelerle, geçici personel (4/C) statüsünde görev yapmakta olan kamu görevlilerinin sözleşmeli personel (4/B) statüsüne geçirilmelerine ilişkin süreç, iş ve işlemler düzenlenmiştir.

Buna göre, Adam/Ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olalar hariç olmak üzere;

A) 04/12/2017 tarihi itibariyle 657 sayılı DMK’nun 4’üncü maddesinin C fıkrasına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş pozisyonlarda görev yapan geçici personel 4’üncü maddenin (B) fıkrasına göre ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecek

B) Sözleşmeli personel pozisyonuna geçiş süreci; ilgili hükmün yürürlüğe girdiği 02/01/2018 tarihinde başlayacak ve 90 gün içerisinde tamamlanacak.

C) Sözleşmeli personel pozisyonuna geçişleri sağlananlara, 4/C kapsamında geçen süreleri için iş sonu tazminatı ödenmeyecek (4/C kapsamında geçen süreler 4/B kapsamındaki ücret, izin ve iş sonu tazminatı hesaplamasında dikkate alınacak)

D) 04/12/2017 tarihinde askerlik veya doğum nedeniyle görevde bulunmayan personel de, hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olmak kaydıyla sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkından faydalanacak

E) Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten (02/01/2018 tarihinden) önce 4/C kapsamında istihdam hakkı olan personel, 4/B-Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilme hakkından faydalanabilecek. 

Geçici Personelin Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçişi;  Özlük, Mali Ve Sosyal Haklarda da Artış Oluşturmalı 

Halen 4/C kapsamında istihdam edilmekle birlikte 3. Dönem Toplu Sözleşme ile Memur-Sen’in elde ettiği kazanımla; 4/C düzenlemesi 657 sayılı Kanundan, geçici personel statüsü kamu personel sisteminden kaldırılmış, geçici personel statüsündeki kamu görevlilerinin sözleşmeli personel statüsüne geçişleri sağlanmıştır. 

Sonuçları itibariyle kamu personel sistemine dönük devrim, 4/C kapsamındaki kamu görevlilerine dair büyük ve kapsamlı  değişim anlamındaki bu kazanımın yasal düzenlemesi hükmündeki 696 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki değişiklikler ile 657 sayıla Kanuna eklenen geçici maddeler; geçici personel statüsünün kaldırılması ve mevcut geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonuna geçişi sonrasında  ilişkilendirilecek pozisyon unvanları, ücretler, mali, sosyal ve özlük hakları noktasında uygulamaya dönük bir hüküm içermemekte bu konularla ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararı şeklinde idari düzenleme yapılması yöntemini öngörmüştür. 

Buna bağlı olarak, geçici personelden sözleşmeli personel statüsüne geçecek kamu görevlilerinin mevcut durumda yürüttükleri görevleri hangi pozisyon unvanıyla yürütecekleri, ücretlerinin belirlenmesine ilişkin ölçütler ve esaslar ile diğer konular uygulama hükmü olacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. 

Bakanlar Kurulu’nca; sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin olarak halen yürürlükte bulunan Karar’ın içeriğinde değişiklik yapmak ya da benzer kurguya sahip bir şekilde “bir yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetlerde görev yapmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli personel”  için münhasır yeni Karar yayımlamak suretiyle düzenleme yapabilecektir. 

Bakanlar Kurulu’nca hangi yöntem benimsenirse benimsensin; geçici personel statüsünün sona ermesi ve bu kapsamdaki mevcut personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi kapsamındaki düzenlemeyle ilgili olarak; 

A) Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili yürürlüğe koyacağı Kararın mutlaka yetkili Konfederasyonun ve yetkili sendikaların görüş, öneri ve değerlendirmelerinin karşılıklı olarak paylaşılacağı bir çalışmayla şekillendirilmesi,

B) Sözleşmeli personel statüsüne geçişin isim ya da fıkra değişikliği düzleminde kalmaması için halen 4/C kapsamında görev yapan personelin mali haklarında sözleşmeli personel statüsüne geçişin fiili karşılığı olacak şekilde artış olmasını sağlayacak hükümlere Karar içeriğinde yer verilmeli,

C) Sözleşmeli personel statüsüne geçiş yapan personelin izin hakları, çalışma saat ve süreleri, görev tanımları gibi hususların mevcuttaki sıkıntıları bütünüyle sona erdirecek şekilde kapsamlı düzenlenmesi,

D) Ek ödeme noktasında 4/C  statüsünde yaşanan sıkıntıları bütünüyle sona erdirecek ve yürütecekleri görev itibariyle mevcut ek ödeme düzenlemelerinde yer alan oranlardan yararlanmalarını sağlayacak net, açık ve görüş talebinde bulunmayı gerektirmeyecek bir düzenlemenin gerek ilgili yasal düzenlemelerde gerekse ilgili Bakanlar Kurulu kararında olması,

E) Geçici personel statüsünde bulunmayan görev unvanının sözleşmeli personel statüsüne geçişle birlikte öğrenim durumları, mevcut yürüttükleri görevler ve görev yapılan kurum/kuruluş esasıyla belirlenmesi, 4/C kapsamlı bakışın devam ettiği algısını güçlendirecek türden bir görev unvanı isimlendirilmesi yapılmaması hususlarında, çalışma hayatına katkı sağlayacak, kamu personel sisteminin insan onuruna uygun ve saygın iş ilkeleriyle uyumlu hale getirilmesini mümkün kılacak bir yaklaşımın ortaya konması ve sonuçların hedeflenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

*Kamuda, sağlık hizmetlerini yürüteceklerin kapsamı genişletilerek sağlık astsubayları KHK ile ilave edilmiş ve bu konudaki mevzuat açığı giderilmiştir. 

*Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarının sayısı 3’ten 5’e yükseltilerek din hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi sağlanmıştır. 

*Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yurt dışı sürekli görevlere atanmada mesleki ehliyet sınavına tutulmayacakların kapsamı belirlenmiş, böylelikle din işleri yüksek kurulu üyesi, il müftüsü ve ilahiyat alanında profesör olanlar gibi mesleki yeterlilikleri konusunda tereddüt olmayanlar için yurt dışı atanma prosedürü kolaylaştırılmıştır. 

*Tütün ve şeker üst kurulları kapatılarak, personeli Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda durumuna uygun kadrolara atanmıştır. 

*Personel alımına ilişkin PTT A.Ş.’ye genel mevzuat uygulanmayacak, personele ilişkin her türlü hususlar PTT A.Ş. Genel kurulunun yürürlüğe koyacağı yönetmeliklerle belirlenecektir. 

*KİT’ler için uygulanan genel mevzuat dikkate alınmaksızın MKE’de projeye dayalı olarak sözleşmeli personel istihdam edilebilecektir. 

*Öğretmenlerden maaş karşılığı olarak tamamlamaları gereken haftalık ders saatleri sayısını dolduramayanların branşları dışında hangi dersleri okutabilecekleri yönetmelikle düzenlenecektir. 

*Sağlık Bakanlığı’nda il ve ilçe müdürü olarak atamaya ilişkin şartlar yeniden belirlenmiş, sözleşmeli personelin üst kadrolara atanmasının önü açılmıştır. 

*Danıştay ve Yargıtay’da üst düzey görevlerde bulunan hakim ve savcılar ile bu görevlerden emekliye ayrılanların kendisi ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin tedavi hakları milletvekilleri ile eşitlenmiştir.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aile ve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo